آلبوم روح بزرگ - آهنگ های از دست رفته

آلبوم روح بزرگ - آهنگ های از دست رفته

مدوین گویدال

آلبوم روح بزرگ - آهنگ های از دست رفته

مدوین گویدال

آلبوم روح بزرگ-آهنگ های از دست رفته Great Spirit-The Lost Tracks ) اثری از مدوین گویدالMedwyn Goodall است.
این مجموعه شامل بازسازی و ضبط دوباره آثاری از مدوین گودال است که تا به حال منتشر نشده.

نمایش بیشتر