قطعات گیتار الکتریک در Coming Home

قطعات گیتار الکتریک در Coming Home

فابریزیو لئو

قطعات گیتار الکتریک در Coming Home

فابریزیو لئو

آلبوم Coming Home عنوان اثری از Fabrizio Leo در سبک راک و گیتار الکتریک است.

2
Al Tarsan De Milan
3
Cazzata Song
4
The Ghost Tower
6
Princess of Persia Pt. 1
7
Princess of Persia Pt. 2
8
Sphynx vs Devon Rex
9
Yeah Vinnie II
10
December Memories
12
Coming Home
13
Forza Polska
نمایش بیشتر