اجرای آهنگ Lotus Feed

اجرای آهنگ Lotus Feed - سه نوازی تقسیم

ویدئویی از گروه سه نوازی تقسیم (Taksim Trio) که طبق ویدئوهای همیشگی این گروه، سه نوازنده کلارینت ، قانون و باغلاما الکترونیک نشسته بر روی مبل و مینوازند.
این ویدئو کلیپ اما حضور یک دختر در آن، حس و حال تنهایی و انتظار را به مخاطب انتقال میدهد. حس و حالس که در این آهنگ نیز به خوبی قابل درک است...