قسمت دوم اجرای نی انبان

قسمت دوم اجرای نی انبان - سعید شنبه زاده

قسمت دوم نی انبان نوازی سعید شنبه زاده به همراه پسرش نقیب در رادیو موسیقی فرانسه - رنگ جهان


اجرای موسیقی جنوبی توسط سعید شنبه زاده رنگ و بوی دیگری دارد که این حال و هوای خاص حاصل تنظیم متفاوت ملودی های محلی قدیمی بندری و همچنین حرکات موزون او با نی انبان است که نشستن و ساز زدن را برای خودش سخت و غیرممکن می کند...